საჯარო სამსახურის რეფორმის შეფასების ანგარიში

საჯარო სამსახურის რეფორმის შეფასების ანგარიში

27 იან 2020

კვლევაში გამოკვეთილია ის ძირითადი ხარვეზები და პრობლემები, რაც 2018 წლის განმავლობაში სამიზნე დაწესებულებებში „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის დანერგვის დროს გამოვლინდა.

კვლევა რაოდენობრივი და თვისებრივი მეთოდების მეშვეობით განხორციელდა. თვისებრივი კვლევის მეთოდებიდან გამოყენებულია დოკუმენტების ანალიზი და სიღრმისეული ინტერვიუები, ხოლო რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებიდან - მონაცემთა ანალიზი.